نظام خانواده در قرآن
31 بازدید
محل ارائه: جامعه المصطفی مدرسه عالی فقه (درسی)
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه نظام خانواده از دیدگاه قرآن در چهار محور مورد بحث قرار گرفته است محور اول: تشکیل خانواده دراین محور به کلیه آیاتی که به مباحث شکل گیری خانواده مربوط هستند در قالب عناوینی چون ضرورت تشکیل اهداف تشکیل راهکارهای تشکیل و....پرداخته شده است. محور دوم: اداره خانواده دراین محور به کلیه آیاتی که به مباحث اداره خانواده مرتبط هستند در قالب عناوینی چون مدیریت در خانواده حقوق اعضاء خانواده و....پرداخته شده است. محور سوم: انحلال خانواده دراین محور به کلیه آیاتی که به مباحث انحلال خانواده مرتبط هستند در قالب عناوینی چون انواع طلاق انواع فراق نحوه فراق و....پرداخته شده است. محور چهارم: ملحقات مباحث خانواده دراین محور کلیه آیات مرتبط با مباحث نظام خانواده در قالب عناوینی چون وصیت مواریث و....مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.